Referat fra generalforsamling 2016

Sunds Borgerforening Generalforsamling 2016

Dato 22. februar 2016
Sted: Sunds Multicenter
Dagsorden:
1)Valg af dirigent.
2)Formandens beretning.
3)Fremlæggelse af årsregnskab
4)Indkomne forslag
5)Valg af medlemmer til bestyrelsen
6)Valg af revisor
7)Eventuelt

1) Valg af dirigent:

Jens Vind blev valgt til Dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var blevet gyldig indkaldt og kunne gå i gang.
2) Formandens beretning: Henrik aflagde formandens beretning som omhandlede om status på byfornyelsen hvor Søparken gennemføres i 2016. Generationernes hus er også i afgørende fase samt udskiftning af lysmaster i hovedgaden. Ligeledes gennemgik han årets gang i foreningen.
3) Fremlæggelse af regnskab
Anne Marie præsenterede et regnskab med et overskud på 7634 kr og en egenkapital på 49067 kr.
Regnskabet blev taget til efterretning og godkendt.
4) Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Henrik, Søren Peder, og Palle. Henrik ønskede ikke genvalg mens de to andre modtog genvalg. Da der ikke var forslag, valgte man at gå videre med en mindre i bestyrelsen hvilket er inden for reglerne.
6) Valg af revisorer: Revisorerne modtog genvalg.
7) Eventuelt

Det blev drøftet om Borgerforeningen som til næste år bliver 100 år og Multicenter Sunds som bliver 50 år skal fejre de to jubilæer sammen, det vil de to bestyrelser drøfte senere.

Referent

Palle