2015

Sunds Borgerforening Generalforsamling 2015
DATO: 16. februar 2015
STED: Forsamlingshuset
Deltagere fra bestyrelsen:

Henrik
Torben
Anne Marie
Jacob
Carsten
Afbud:

Palle
Søren
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent

Jens Vind blev valgt og han kunne kundgøre at generalforsamlingen var adviseret i god tid
i lokalavisen og dermed kendt gyldig.

Ad 2. Formandens beretning

Henrik aflagde beretningen på foreningens vegne han kom bl.a. ind omkring tiltagene
omkring byfornyelsen og den nye strukturplan for Sunds. Disse tiltag er blevet til i et godt
samarbejde mellem kommunen, borgerne og foreningen.
Herefter kom han ind omkring de øvrige aktiviteter som Sct. Hans bålet, Kræmmermarkedet,
By festen og Jule arrangementet.
Foreningssamarbejdet, den nye Sundsportal og Flaglauget blev også berørt.
Ad 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Anne Marie præsenterede regnskabet som udviste et l underskud på 17.057 DKK. Og en
egenkapital på knap 41.332 DKK. Regnskabet blev godkendt og taget til efterretning.

Ad 4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg fra bestyrelsen var Anne Marie, Søren Peder og Carsten. Anne Marie og Søren
Peder ønskede genvalg Søren havde tilkendegivet dette inden Generalforsamlingen, mens
Carsten ønskede at trække sig. Bestyrelsen foreslog Finn Mølgaard og Svend Erik Nielsen
Alle blev valgt.
Som suppleanter var der genvalg til Kirsten Husak og Vera

Efter valget takkede Henrik Carsten for sin store indsats i foreningen.

Ad 6. Valg af revisorer

Der var også genvalg til posten som revisorer med Jens Vind.

Ad 7. Eventuelt

Efter Generalforsamlingen var der et spændende indlæg af Christel fra CB Byfornyelse om
aktiviteterne i by udviklingen.

Referent
Henrik