Generalforsamling 2017

Referat fra den 100. ordinære generalforsamling i Borgerforeningen for Sunds og omegn på Søgården den 21. februar 2017.

Som dirigent blev valgt Jens Vind.

Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med en annonce i Sunds – Gjellerup avis den 8. februar.

Herefter gik man over til bestyrelsens beretning.

Den indledtes med at beskrive, foreningens jubilæum slås sammen med Sunds Multihals 50 års jubilæum.

Dette vil finde sted i perioden 8. – 10. september. Der er bestilt rigtig gammeldags halbal til lørdagen.

Derefter gik man over til at beskrive byfornyelsen i 2016.

Byparken ved Sunds Sø ved Skivevej blev indviet sammen med en fælles ny bådebro sammen med Herning Roklub, FDF og Sunds Lystbådehavn. Der mangler dog en magasinbygning på stedet.

Indkørsel Sunds syd (Sunds Hovedgade-Rute A12) er delvis renoveret, der kommer mere til foråret. Det er hensigten, at byens sydlige juletræ skal stå i området mod Pizzariet.

Byfornyelsen omfatter også to shelters i Trolleskoven sammen med et muldtoilet. Forventet fejret 12. april kl. 16. I samme ombæring opfører FDF fire shelters i Hytteskoven.

Ved Sunds sø nær Sejlklubben er der skabt bedre indsigt til vandet ved beskæring af væksterne.

Der er også opsat bænke samt midlertidige plantekasser på hovedgaden. Man afventer Herning Vands renovering af kloaker i Sunds Hovedgade i 2020.

Man afventer også nye lygtepæle. Disse skal bygges således, at der uden autoriseret elinstallatør kan tilkobles julebelysning. Den nye julebelysning blev taget i brug i 2016 med økonomisk hjælp fra byens forsyningsselskaber.

Om generationernes hus: Der søges en løsning sammen med Sunds Multicenter. Lokalhistorisk arkiv er i øjeblikket ved at flytte midlertidig ind i Sunds Bibliotek.

På Idrætsvej arbejdes der i forbindelse med opgravning af gaden med en løsning, der tilgodeser:

Åbning til Stadion, logistik omkring skolen og multicenter, parkeringsplads. Dette projekt kører uden for foreningens regi mellem skolen, multihal og kommunen.

Det er med foreningens medvirken lykkedes at få lov til at rydde 14 meter siv ved badebroen ved campingpladsen, således det igen er muligt, at bade fra søbredden i stedet for kun fra badebroen. Der var lidt problemer med at få den rigtige type ”strandsand” – men også det lykkedes til sidst.

Om genbrugsplads kunne der fortælles, at den stadig behandles på lukkede møder i Teknik & Miljøudvalget, fordi de berørte arealer endnu ikke er handlet.

Et kommunalt projekt om cykelsti ad Alhedebanen (konebanen) Herning Viborg har betydet, at der nu er lagt ny asfalt på fra Gedhus til Sunds. Der er ikke sat ekstra penge af til opgaven.

Borgerforeningen forhandler om et muldtoilet ved Sunds Sø øst. Problemet rejst på et borgermøde på Søgården i efteråret.

Ved kræmmermarkedet blev Lokalhistoriske forenings projekt Lyden af Sunds præsenteret. Bestyrelsen kan se, at der er en mulighed for at udvide det til at omfatte Alhedestien.

Bestyrelsen bad om tilkendegivelse om støtte til nogle specifikke arbejdsgrupper. Hovedårsagen ligger i, at Handelsstandsforeningen ikke fremover kan påtage sig at afholde julemarked med afspærring af Sunds Hovedgade mm. Borgerforeningen spørger derfor generalforsamlingen om det er en opgave foreningen skal tage på sig.

Der vil derfor være følgende arbejdsgrupper:

Byens Flag: Henrik Sørensen er tovholder, har kørt flere år nu efter at Flag Ejner standsede.

Sct. Hans, 100 års jubilæet, Julelys op og ned, Julemarch/julemarked/gågade, lystbådehavn.

Sluttelig blev foreningens hjemmeside og Sundsportalen omtalt.

Debatten gav mange input til bestyrelsen og tilsagn om støtte. Bl.a. ser det ud til at lystbådehavnen kan få den nødvendige tilslutning til, at der kan være en ansvarlig bestyrelse på dette område.

Der var ligeledes støtte til såvel julebelysning som julemarchen.

Den efterfølgende gennemgang af regnskabet blev godkendt.

Ad valg: Svend Erik har på grund af regler om offentlig ydelse måtte trække sig fra bestyrelsen.

I hans sted blev valgt Per Vallerbæk Christensen.

Anne Marie og Finn blev genvalgt.  Det samme med revisor Vagn.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen var der er debat om der skulle hæves kontingent, eller hverves flere medlemmer. Forsamlingens grundholdning var, der skulle skaffes flere medlemmer. Der kom flere gode forslag til bestyrelsen at arbejde med. Et enkelt medlem tilbød faglig assistance. Marketing var hendes job.