Referat fra generalforsamlingen 2018

Referat fra generalforsamlingen Sunds Borgerforening
22.2.2018 på Søgården.

1. Valg af dirigent
Jens Vind blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning
Søren Peder Jensen fremlagde beretningen, som blev godkendt

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Anne Marie Christensen fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt

4. Indkomne forslag.
Et forslag indkommet om vedtægtsændringer i § 5.
§ 5 blev ændret til:
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling hvert år i januar kvartal.
Der indkaldes ved opslag på Borgerforeningens hjemmeside http://sundsborgerforening.dk
Senest 10 dage før.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Henny Lund Falsig nyvalgt. Finn Mølgaard og Søren Peder Jensen blev genvalgt.
Bestyrelsen består derudover af: Anne Marie Christensen. Palle Madsbjerg,
Per Vallerbæk og Jacob Holmsgaard.

6. Valg af revisorer.
Vagn Jørgensen genvalgt. Jens Vind på valg i 2019

 

7. Eventuelt
Det blev forslået at kikke på § 3 inden næste generalforsamling.