Vedtægter

Vedtægter for

BORGERFORENINGEN FOR SUNDS OG OMEGN

§1

Foreningens navn: Borgerforeningen for Sunds og omegn. (Stiftet 1917)

§2

Formål: At virke for Sunds og omegn ved at fremme sammenhold om fælles opgaver, have øje for forbedringer og forskønnelser og i øvrigt være lydhør og bakke op om rimelige ønsker til fælles gavn.

§3

Som medlemmer kan optages voksne borgere bosiddende i Sunds og omegn.

§4

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen og afgår efter tur med 3 og 4 hvert andet år. Suppleanter er de 2 medlemmer, som efter at bestyrelsen er valgt, har det største stemmetal.

Der vælges 2 revisorer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§5

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling hvert år i januar kvartal.
Der indkaldes ved opslag på Borgerforeningens hjemmeside http://sundsborgerforening.dk
Senest 10 dage før.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovmæssig indkaldt.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst ¼ af medlemmerne fremsender skriftlig ansøgning herom.

Medlemskortet gælder husstanden – dog kun én stemme ved stemmeafgivning.

§6

Bestyrelsen administrerer juleudsmykning af byens gader.

§7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen vedtager bestemmelser om anvendelse af foreningens midler og formue, og forpligter i alle anliggender foreningen således, at den er berettiget til at afslutte retshandler på foreningens vegne, herunder underskrive kontrakter og dokumenter.

§8

Foreningens eventuelle formue skal ved foreningens eventuelle opløsning anvendes til et af de under §2 nævnte formål.

Sunds den 22. februar 2018.
Palle Madsbjerg
Anne Marie Christensen
Finn Mølgaard
Jacob Holmsgaard
Per Vallerbæk
Henny Lund Falsig
Søren Peder Jensen